Uniwersytet dzisiaj

Przez 50 lat istnienia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Uczelni w południowej i środkowej Polsce. Zbudowany przez minione dekady potencjał dydaktyczny i naukowo-badawczy można przedstawić na konkretnych przykładach.

O sile Uczelni świadczy m.in. potencjał kadrowy. Uniwersytet zatrudnia 460 nauczycieli akademickich. W grupie tej aż 165 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni, z czego 50 osób szczyci się tytułem profesora.

Uczelnia w ramach 6 wydziałów prowadzi kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów (około 100 specjalności i specjalizacji). Kandydaci mają do wyboru studia I, II, III stopnia (kilka z nich umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera, daje również szansę na zakończenie kształcenia z dyplomem dwóch uczelni). Potencjał Uniwersytetu oddaje 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora: z chemii, fizyki, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuki muzycznej. Ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.

Potencjał wyraża się również różnorodnością prowadzonych w Uczelni badań. Obecnie akademicy deklarują ewaluację w ramach 13 dyscyplin naukowych. Trwają starania o powiększenie tej grupy o kolejne: technologię żywności i żywienia, dyscypliny nauk technicznych, matematykę i informatykę, nauki o kulturze i religii.

Misją Uniwersytetu jest nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale przede wszystkim wdrażanie ich wyników – tak, by mogło skorzystać z nich jak najwięcej adresatów: firm, instytucji, stowarzyszeń, a także indywidualnych osób. Potwierdzeniem tego jest realizacja licznych projektów naukowych – ich budżety wynoszą od kilkuset tysięcy do nawet 10 milionów złotych. W działaniach tych Uniwersytet wchodzi w kooperację z największymi Uczelniami w Polsce, Europie i na świecie. Prestiżu dodaje fakt, że w wielu przypadkach staje się liderem zawiązanych konsorcjów. Jednym z przykładów działalności Uczelni na rzecz trapiących ludzkość klęsk może być głębokie zaangażowanie w opracowanie formulacji farmaceutycznej przeciwko COVID-19.