01

Lipiec 1971

Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu 30 VII 1971 r. Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie. Odbyły się egzaminy wstępne dla kandydatów na I rok studiów. Pierwszy egzamin dotyczył przedmiotów kierunkowych: fizyki, matematyki, literatury polskiej: 3 lipca – języki obce; 5 i 6 lipca egzaminy praktyczne z wychowania muzycznego, plastycznego, zajęć technicznych; 7 i 8 lipca egzaminy ustne z fizyki i matematyki.

02

Sierpień 1971

Na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 24 sierpnia w sprawie struktury organizacyjnej WSN została powołana Biblioteka Główna, jako odrębna, pozawydziałowa jednostka organizacyjna ze statusem naukowym.

03

1 września 1971

Rozpoczęcie funkcjonowania przez Wyższą Szkołę Nauczycielską w Częstochowie.

04

11 października 1971

Wyższa Szkoła Nauczycielska zainaugurowała pierwszy rok zajęć. Gości powitał JM Rektor doc. dr M. Jakubowski. Odbyła się pierwsza immatrykulacja studentów I roku. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Znaczenie fizyki w rozwoju nauk” wygłosił dr B. Całusiński. Uczelnia składała się wtedy z dwóch Wydziałów: Matematyczno – Przyrodniczego (kierunki studiów: chemia, fizyka, chemia z fizyką, fizyka z chemią, matematyka) i Pedagogicznego (kierunki studiów: filologia polska, nauczanie początkowe, pedagogika, pedagogika nauczania początkowego, pedagogika pracy kulturalno – oświatowej, pedagogika specjalna, pedagogika szkolna). Strukturę Uczelni tworzyły również jednostki międzywydziałowe.

05

MARZEC 1973

Z inicjatywy studentów i pracowników akademickich powstał Klub Uczelniany AZS WSN. Pierwszym prezesem został student Kazimierz Więckowski.

06

CZERWIEC 1973

Przy ul. Dąbrowskiego rozpoczęto budowę nowego domu studenta, przeznaczonego dla 600 studentów.

07

MAJ 1974

Wręczono pierwsze dyplomy ukończenia Uczelni. Otrzymało je 200 czynnych zawodowo nauczycieli zatrudnionych w różnych regionach kraju.

08

PAŹDZIERNIK 1974

Odbyła się inauguracja roku akademickiego 1974/1975. Miała szczególnie uroczysty charakter ze względu na nadanie Wyższej Szkole Nauczycielskiej statusu Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

09

MAJ 1976

Studentki kierunku „pedagogika” rozpoczęły akcję charytatywną, która miała na celu pomoc dzieciom pozbawionym rodzin.

10

LISTOPAD 1977

Blisko 50 studentów wyjechało do Czechosłowacji (do Trnawy), gdzie obchodzono Dni Wyższej Szkoły Pedagogicznej).

11

PAŹDZIERNIK 1980

Po raz dziesiąty odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Uczelnia kształciła w trybie stacjonarnym i zaocznym 2600 studentów.

12

LISTOPAD 1981

W WSP studenci rozpoczęli strajk okupacyjny gmachów uczelnianych, wyrażając w ten sposób poparcie dla strajkujących w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

13

STYCZEŃ 1982

WSP wznowiła działalność po ośmiotygodniowej przerwie w prowadzeniu zajęć na studiach dziennych. Wprowadzono zmiany umożliwiające funkcjonowanie Uczelni w realiach stanu wojennego. Pojawiły się nowe przepisy i rygory wpisane do tymczasowego regulaminu Uczelni. Zawieszono wolne soboty oraz przerwy międzysemestralne i świąteczne.

14

LISTOPAD 1982

W 64. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w WSP okolicznościowa akademia. Przypomniano walkę Polaków o niepodległość Ojczyzny.

15

LIPIEC 1984

W WSP na przewidziane limitem 390 miejsc przypadało blisko 800 chętnych – średnio ponad dwie osoby na jedno miejsce.

16

1 PAŹDZIERNIKA 1984

Wizyta Wicepremiera M.F Rakowskiego oraz Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. T. Bełdowskiego.

07

MAJ 1986

Częstochowscy żacy świętowali XXII „Wiosnę Studentów”. Przygotowano wiele atrakcji i imprez kulturalno-rekreacyjnych. Dużym powodzeniem stały się loty balonów nad miastem.

18

PAŹDZIERNIK 1986

Uczelnia obchodziła 15-lecie działalności. Obchody zorganizowano w Filharmonii. Podczas inauguracji na ręce rektora doc. dr. hab. E. Polanowskiego został przekazany nowy sztandar Uczelni.

19

styczeń 1987

Rozpoczęto budowę gmachu B-1 (przy ul. A. Zawadzkiego, obecnie al. Armii Krajowej) na potrzeby Instytutu Fizyki (miało w nim powstać m.in. planetarium).

20

STYCZEŃ 1989

Uczelnia zakupiła pierwszą antenę satelitarną. Urządzenie umożliwiało korzystanie z przekazów zagranicznych stacji TV. Korzystają z tego laboratoria językowe.

21

CZERWIEC 1990

Rektorat Wyższej Szkoły Pedagogicznej został przeniesiony wraz z administracją do budynku przy ul. Waszyngtona 4/8.

22

KWIECIEŃ 1991

W klubie studenckim „Filutek” odbył się IV Przegląd Piosenki Wszelakiej Studentów Częstochowy, zorganizowany przez Zrzeszenie Studentów Polskich oraz Akademickie Biuro Kultury i Sztuki „Alma-Art.”. W kategorii piosenki autorskiej zwyciężył zespół „Amnestia”, złożony ze studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Częstochowskiej.

23

STYCZEŃ 1992

Wprowadzono opłaty za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych oraz dla wolnych słuchaczy. Na studiach zaocznych rok nauki kosztował 2 mln złotych, wolny słuchacz płacił 500 tys. zł miesięcznie. Opłaty za powtarzanie roku uzależniono od liczby powtarzanych przedmiotów.

24

LIPIEC 1993

Po raz pierwszy zorganizowano w Uczelni Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej. W kursach uczestniczyła grupa 35 Białorusinów (studentów i nauczycieli).

25

PAŹDZIERNIK 1995

Uczelnia obchodziła jubileusz 25-lecia. Rok akademicki 1995/1996 zainaugurowała rekordowa liczba studentów – 8112 osób.

26

STYCZEŃ 1996

Jan Paweł II przyjął na specjalnej audiencji rektorów polskich szkół wyższych. W gronie akademików znalazł się JM Rektor WSP prof. J. Świątek.

27

4 GRUDNIA 1996

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu podczas którego odbyło się wręczenie aktu notarialnego w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Waszyngtona 4/8 przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie

28

10 MARCA 1997

Odbyło się spotkanie dotyczące planów powołania uniwersytetu w Częstochowie. Uczestniczyli w nim rektorzy częstochowskich Uczelni wyższych, prezydent miasta, wojewoda, kurator oświaty, parlamentarzyści i inni.

29

LIPIEC 1998

Przez sześć dni trwały egzaminy wstępne dla kandydatów na pierwszy rok studiów. Spośród 2274 ubiegających się o indeksy przyjęto 993 osoby, ponadto 205 osób na zasadzie wolnych słuchaczy.

30

STYCZEŃ 1999

Powstaje Fundacja na rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, współzałożona przez Szymona Giżyńskiego, byłego wojewodę częstochowskiego, stojącego od 1999 r. na czele Fundacji jako jej prezes.

31

20 PAŹDZIERNIKA 2000

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Akademickiego Centrum Sportowego.

32

W tym dziesięcioleciu Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznaje:

 • 29 stycznia 2001|
  Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu WSP uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
 • 26 marca 2001
  Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu WSP uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych.
 • 23 kwietnia 2007
  Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu uprawnienia
  do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
33

LIPIEC 2001

Do Sejmu RP trafia projekt przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w Uniwersytet Częstochowski. Niestety, wówczas projekt upadł
– zabrakło tylko jednego głosu poparcia w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.x

34

PAŹDZIERNIK 2003

Zakończono budowę Magazynu Książek Biblioteki Głównej i odbyła się uroczystość oddania go do użytku.

35

1 PAŹDZIERNIKA 2004

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie zmienia nazwę na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

36

PAŹDZIERNIK 2003

Otwarcie Planetarium Instytutu Fizyki.

37

15 WRZEŚNIA 2008

Oddanie do użytku Akademickiego Centrum Sportowego przy ul. Zbierskiego 6.

38

1 PAŹDZIERNIKA 2009

Wydział Filologiczno-Historyczny uruchamia studia III stopnia na kierunku historia. To pierwsze studia doktoranckie w historii Uczelni. Powstają jednocześnie nowe kierunki studiów, w tym pierwsze mieszczące się w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

39

29 WRZEŚNIA 2010

40. Inauguracja Roku akademickiego otwiera obchody Jubileuszu 40-lecia Uczelni.

40

22 LISTOPADA 2010

Nadanie pierwszego w historii Uczelni tytułu doktora honoris causa. Wyróżnienie otrzymał wybitny historyk prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

41

1 PAŹDZIERNIKA 2010

W ramach 5 wydziałów Uczelnia prowadzi studia na 25 kierunkach I, II i III stopnia. Studiuje blisko 10 tys. studentów.

42

19 GRUDNIA 2012

Oddano do użytku nowoczesny budynek przy ul. Zbierskiego 2/4. Prace trwały 17 miesięcy. Projekt realizowany był pod nazwą „Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie”.

43

2014

Początek dynamicznej współpracy międzynarodowej, która w perspektywie kolejnych lat spowodowała zwiększenie wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, realizację wspólnych badań naukowych, konferencji i staży, a także duży wzrost liczby studentów z zagranicy.

44

12 GRUDNIA 2015

Z inicjatywy Posła RP Szymona Giżyńskiego Parlamentarnego powstaje Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, w skład którego weszło 11 posłów i 2 senatorów; byli to: Szymon Giżyński – przewodniczący, Lidia Burzyńska – wiceprzewodnicząca, Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący, Halina Rozpondek – wiceprzewodnicząca, Artur Warzocha – wiceprzewodniczący, Andrzej Gawron, Konrad Głębocki, Tomasz Jaskóła, Izabela Leszczyna, Ryszard Majer, Beata Mateusiak-Pielucha, Anna Milczanowska i Piotr Polak.

45

PAŹDZIERNIK 2016

Inauguracja roku akademickiego zbiegła się z oddaniem do użytku największej auli wykładowej w Uczelni, nazwanej „Auditorium Maximum” (może pomieścić ponad 410 osób, znajduje się w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8).

46

W tym dziesięcioleciu Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała:

 • 19 grudnia 2011
  Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu AJD uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • 24 czerwca 2013
  Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu AJD uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia;
 • 28 września 2015
  Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu AJD uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • 29 stycznia 2018
  Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne (to szóste w Akademii im. Jana Długosza uprawnienie otworzyło drogę do podjęcia działań zmierzających do zmiany nazwy Uczelni).
47

2016-2018

Trwa konsekwentny rozwój Uczelni. Naukowcy prowadzą innowacyjne prace badawcze związane z wdrażaniem patentów i wynalazków. Uczelnia wygrywa projekty finansowane z funduszy krajowych i europejskich, intensywnie rozwija się współpraca międzynarodowa. Poszerza się oferta kształcenia, powstają nowe kierunki m.in: prawo, pielęgniarstwo, rachunkowość.

48

16 MAJA 2018

Wicepremier Rządu RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin przybywa z wizytą do siedziby Uczelni podczas której podpisuje rozporządzenie o zmianie nazwy Uczelni. Zgodnie z rozporządzeniem 1 czerwca 2018 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmienia nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

49

1 PAŹDZIERNIKA 2019

Wejście w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnia zmienia swoją strukturę organizacyjną. Powstaje 6 Wydziałów: Humanistyczny, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Nauk o Zdrowiu, Prawa i Ekonomii, Sztuki.

50

MARZEC 2020

Do Polski dociera pandemia wirusa COVID 19. W połowie marca władze Uniwersytetu decydują o przejściu na zdalny tryb nauczania. Wprowadzono liczne procedury, które mają na celu uniemożliwienie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Zajęcia dydaktyczne, egzaminy, obrony prac dyplomowych do końca roku akademickiego odbywają się w trybie zdalnym.